Adatvédelem

Az MKB Bank elkötelezett a személyes adatok magas szintű védelme mellett, ezért megteszi a megfelelő és szükséges szervezési és technikai intézkedéseket annak érdekében, hogy adatainak a kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

E tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az MKB Plaza hűségprogramba regisztrált tagoknak a regisztráció során megadott személyes adatainak hűségprogram keretében történő kezeléséről, valamint az adatkezelés körülményeiről átlátható és közérthetően megfogalmazott tájékoztatást nyújtson.

Kik vagyunk és hogyan léphet velünk kapcsolatba?

 • Adatkezelő neve: MKB Bank Nyrt. („Adatkezelő” vagy „MKB Bank”)
 • Székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.
 • Elérhetőség: E-mail: mkb@mkb.hu, Telefonszám: 06 (80) 333-660 (MKB TeleBANKár)
 • Honlap: www.mkb.hu
 • Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám): 01-10-040952
 • Adószám: 10011922-4-44

Az MKB Csoport Adatvédelmi Tisztviselőjének elérhetőségei:

Mi is az MKB Plaza?

Az MKB Plaza az MKB Bank által az MKB Csoport ügyfelei számára létrehozott hűségprogram, amelynek lényege, hogy az MKB Csoport leendő vagy meglévő, fogyasztónak minősülő ügyfeleit releváns kedvezményekkel jutalmazza. A programba meghívást az MKB Plaza részvételi feltételeiben meghatározott feltételeknek megfelelő ügyfelek vagy bizonyos esetben leendő ügyfelek (a továbbiakban együtt is: ügyfelek) kaphatnak attól az MKB Csoporttagtól, amelynek ügyfelei. A meghívás postai és/vagy elektronikus úton kerül az ügyfelek részére elküldésre.  A meghívó egy egyedi kódot tartalmaz, amellyel az ügyfél regisztrálhat a hűségprogramba, a www.mkbplaza.hu/regisztracio weboldalon személyesen, illetve az ügyfél felhatalmazása alapján az MKB Bank ügyintézője által. Mindkét esetben a regisztráció véglegesítése érdekében megerősítő e-mail kerül kiküldésre az ügyfél által megadott email címre. Az e-mailben küldött megerősítő linkre kattintás hiányában a regisztráció sikertelen marad, azonban a regisztrációval és a részvételi feltételek, illetve a jelen tájékoztató elfogadásával az ügyfél programtaggá válik. A tagok részére az MKB Bank áru vásárlásához, illetve szolgáltatás igénybe vételéhez kapcsolódó, aktuálisan az MKB Plaza weboldalán megjelenített partneri kedvezményeket jelenít meg. A kedvezményeket a tagok az ajánlat letöltésével, nyomtatásával és a partnernél történő átadással, applikáción keresztül történő kedvezmény bemutatással vagy webáruházban történő vásárlással tudják érvényesíteni. Az aktuálisan elérhető partneri ajánlatokról az MKB Plaza program rendszeresen küld tájékoztató eDM-et a tag által a regisztrációkor megadott e-mail címre.

Milyen személyes adatokat kezelünk, hogyan, milyen célból és milyen jogalapon?

Az adatkezelés célja az MKB Plaza hűségprogram megszervezése és folyamatos működtetése, amelyben a tagok részére állandó és időszakos vagy limitált kedvezmények kidolgozása és felkínálása történik a partneri kedvezményadásra szerződött szolgáltatóknál. Az adatkezelő a kezelt adatokat saját célú marketing- és piackutatásaihoz is felhasználja, illetőleg a programmal kapcsolatos direkt marketing célú megkereséseket kiküldésére a Plaza tag által megadott és engedélyezett kommunikációs csatornákon keresztül. Az adatkezelő a Plaza taggal kapcsolatban kezelt adatokat felhasználhatja arra a célra is, hogy a Plaza tag banknál benyújtott hiteligénylésével kapcsolatos egyes jogosultsági feltételeket vizsgálja, ellenőrizze.

Az adatkezelési cél elérése érdekében a következő adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 1. A regisztrációhoz szükséges adatok: vezeték- és keresztnév, nem, születési dátum, e-mail cím, telefonszám, levelezési cím, egyedi regisztrációs kód

Az adatkezelés jogalapja a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) 6.cikk (1) bek. a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatokat?

Az MKB Plaza programba történő regisztrációtól kezdődően, a program fennállása alatt és ezen belül a tagsági viszony fennállása alatt, illetőleg az érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig. A klubtag MKB Plaza hűségprogramban felhasznált és kezelt, azonosításra alkalmas személyes adatai a tagság bármely okból történő megszűnését követő [15] napon belül véglegesen, vissza nem állítható módon törlésre kerülnek a program adatbázisaiból. A statisztikai célú vagy marketing- és piackutatás célból kezelt, személyes adatnak nem minősülő anonimizált, tehát személyes adatnak nem minősülő adatokat az adatkezelő a továbbiakban is felhasználhatja.

Kivel osztjuk meg az adatokat és hova továbbítjuk azokat?

A kezelt személyes adatok átadhatók más személyek részére („címzettek”). Címzettek lehetnek közhatalmi szervek, hatóságok vagy más közhatalmi feladatot ellátó szervek, illetve bíróságok, akik részére a személyes adatok átadása jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) c) pont] céljából szükséges.

Címzettek lehetnek továbbá olyan harmadik személyek („adatfeldolgozók”), amelyek szerződés alapján az MKB Bank nevében és az általa meghatározott valamely konkrét célból kezelik a személyes adatokat. Az MKB Bank kizárólag olyan adatfeldolgozót vesz igénybe, aki vagy amely megfelelő garanciákat nyújt a személyes adatok védelmére vonatkozóan.

Az MKB Plaza hűségprogramban az MKB Bank által igénybe vett adatfeldolgozó: Createam Reklámügynökség Kft. (székhely: 1026 Budapest, Harangvirág utca 5. II/3.; Cégjegyzékszám: 01-09-368725; www.createam.hu). Feladata: az MKB Plaza program szervezésében és lebonyolításában történő technikai és szervezési közreműködés.

Az MKB Bank, mint adatkezelő által elektronikus úton és papír alapon, illetőleg az adatfeldolgozó által elektronikus vagy papír alapon kezelt adatok nem kerülnek továbbításra az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére. Az adatok megőrzésének helye az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó székhelye.

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok és azok gyakorlása

A irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően minden MKB Plaza tag – a jogszabályokban rögzített feltételek fennállása esetén – jogosult:

 • a személyes adataihoz hozzáférést kérni;
 • a személyes adatai helyesbítését kérni;
 • a személyes adatai törlését (elfeledtetést) kérni;
 • a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását;
 • panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál; illetve
 • bírósághoz fordulni.

A fenti jogosultságok gyakorlásával kapcsolatos kérelmek az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen kérvényezhetők.

A Plaza tag az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra történő kezelésének megszüntetését kérni, ezzel egyidejűleg azonban az MKB Plaza programból kizárásra kerül. Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, az adatkezelő a program honlapján történő közzététel, illetőleg a tagok részére küldött közvetlen elektronikus levél útján tájékoztatja a tagokat a módosításokról.

Mivel az MKB Pláza hűségprogram lényege a tagok kedvezményekről való értesítése, az eDM anyagok, hírlevelek küldéséhez való hozzájárulás megadása a regisztráció feltétele. A vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően a tagok bármikor ingyenesen jogosultak megtiltani az ilyen megkeresések küldését. A tiltás az MKB Plaza rendszerbe belépve a személyes profiloldalon manuálisan, illetve az e-mailek alján található leiratkozás linkre kattintással is elvégezhető.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott fent említett panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni az illetékes törvényszéken.

Az MKB Bank természetes személyekkel kapcsolatos adatkezeléseinek részleteivel, különösen az érintetti jogok mibenlétével és gyakorlásának feltételeivel, valamint a jogorvoslati lehetőségekkel kapcsolatos részletes információ a www.mkb.hu oldalon az „Adatvédelmi Irányelvek”, illetőleg az „Adatvédelmi Tájékoztató” menüpont alatt található információ, illetve a 06 80 333 660-es telefonszámon is kérhető felvilágosítás.

A tájékoztató mindaddig hatályban marad, amíg az MKB Bank nem módosítja, vagy nem vonja vissza. Az MKB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a jelen adatvédelmi tájékoztatást az irányadó jogszabályokkal összhangban, bármikor egyoldalúan, részben vagy egészben módosítsa. Ebben az esetben erről a www.mkbplaza.hu honlapon keresztül, illetőleg közvetlen módon a tag által megadott e-mail címre küldött üzenettel tájékoztatja a tagokat.