Részvételi feltételek Kiemelt Partner Programban részt vevő cégek munkavállalói/tagjai részére

Érvényes: 2019. november 1-től visszavonásig

Fogalmak

Tag: Olyan magánszemély, aki munkahelyén keresztül meghívást kapott az MKB Plazába és sikeresen regisztrált az www.mkbplaza.hu/kpp oldalra, ott elfogadva a részvételi feltételeket. A tagság nem ruházható át.

Reklámügynökség: Createam Reklámügynökség Kft., a bank hivatalos marketingpartnere.

Egyéb partnerek: olyan jogi személy (harmadik fél), amely az MKB Plazában pénzügyi szolgáltatástól független kedvezményeket, ajándékokat nyújt a tagoknak.

MKB Csoport: az MKB Bank Nyrt., MKB-Euroleasing Csoport (MKB-Euroleasing Autólízing Zrt, MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt és Retail Prod Zrt.), MKB-Pannónia Egészség- és Önsegélyező Pénztár, MKB Nyugdíjpénztár, MKB Nyugdíjpénztárt és Egészségpénztárt Kiszolgáló Kft., továbbá az MKB Bank Nyrt. jelenlegi és jövőbeni Kapcsolt Vállalkozásai

 1.         MKB Plaza Program

Az MKB Plaza az MKB Bank által a hűséges ügyfelek számára létrehozott hűségprogram, amelynek lényege, hogy az MKB Csoport ügyfeleit releváns kedvezményekkel jutalmazza. Ezzel párhuzamosan a Bank Kiemelt Partneri Programjában együttműködő cégek, szervezetek munkavállalói, tagjai számára nyújt egyedi kedvezményeket.  A programba meghívást azon cégek munkavállalói/tagjai kaphatnak, akik a Kiemelt Partneri Program keretén belül együttműködési megállapodást kötöttek a Bankkal. Meghívást munkahelyükön, szervezetükön keresztül elektronikus úton kapnak a leendő tagok. A meghívó egy egyedi cégkódot tartalmaz, amellyel az ügyfél regisztrálhat a programba, a www.mkbplaza.hu/kpp/regisztracio weboldalon. Mindkét esetben a regisztráció véglegesítése érdekében megerősítő e-mail kerül kiküldésre az ügyfél által megadott e-mail címre. Az e-mailben küldött megerősítő linkre kattintás hiányában a regisztráció sikertelen marad, azonban a regisztrációval és a részvételi feltételek, illetve a jelen tájékoztató elfogadásával az ügyfél programtaggá válik. A tagok részére MKB Plaza vásárláshoz kapcsolódó, a 4. pontban részletezett és aktuálisan a weboldalon megjelenített partneri kedvezményeket kínál. A kedvezményeket a tagok az ajánlat letöltésével, nyomtatásával és a partnernél történő átadással tudják érvényesíteni. Az aktuálisan elérhető partneri ajánlatokról az MKB Plaza rendszeresen küld tájékoztató hírlevelet a tag által a regisztrációkor megadott e-mail címre.

A részvételi feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg az MKB Bank nem módosítja, vagy nem vonja vissza azokat. Az MKB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a részvételi feltételeket az irányadó jogszabályokkal összhangban, bármikor egyoldalúan, részben vagy egészben módosítsa. Ebben az esetben erről a www.mkbplaza.hu/kpp honlapon keresztül tájékoztatja a tagokat.

Az MKB Bank 2016. szeptember 22-től visszavonásig hirdeti meg az MKB Plaza programot Ennek keretében a bank a www.mkbplaza.hu/kpp honlap szerinti kedvezményeket biztosítja a tagoknak.

 2.         Tagsági feltételek

Kiemelt Partneri Program keretében szerződött partnerek munkavállalói, tagjai számára:

 • betöltött 18. életév
 • érvényes együttműködési megállapodás megléte a munkáltató céggel, szervezettel
 • hozzájárulás a regisztrációkor megadott személyes adatok MKB Bank általi marketing célú felhasználásához
 • regisztráció a www.mkbplaza.hu/kpp oldalon és egyedi cégkód megadása a regisztráció során.

További részvételi feltétel (a regisztráció során): érvényes e-mail cím, postai cím, telefonszám megadása, illetve hozzájárulás az ezeken a csatornákon történő megkereséshez. A hozzájárulás azért szükséges, mert a rendszeres írásbeli tájékoztatókban, e-mailen vagy postai küldeményben értesítjük a program tagokat a rendkívüli akciókról, kedvezményekről. Az egyedi cégkódot kizárólag egy alkalommal, a regisztráció során kell használnia a tagnak, ezt követően saját maga adhat meg jelszót (MKB Plaza jelszó). Az MKB Plaza fenntartja magának a jogot a rendkívüli beléptetésre, valamint a fenti feltételeknek való megfelelés ellenőrzésére. Továbbá a Bank fenntartja a jogot, hogy a tagsági feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén a tagot kizárja az MKB Plazából.  

 3.         Tagság megszűnése

Automatikusan kizárható az a tag

 • aki nem adott meg érvényes e-mail címet, levelezési címet, telefonszámot, illetve akkor, ha az e-mail címet nem pontosítja annak változását követő 15 napon belül;
 • aki marketing célú hozzájárulását visszavonja;

Rendszeres (havi) felülvizsgálatkor kizárható az a tag, aki a részvételi feltételeket nem teljesíti. A kizárásról az MKB Bank e-mailben küld külön értesítést az érintettnek. A mindenkori hatályos MKB Plaza tagsági feltételeket a havi és/vagy negyedéves e-mail értesítőben is közzétesszük. A tagság megszűnésével egyidejűleg megszűnik a www.mkbplaza.hu/kpp weboldalra történő belépési lehetőség.

Az MKB Bank fenntartja magának a jogot a rendkívüli kiléptetésre. Ilyen eset például, de nem kizárólagosan az, ha az MKB Bank tudomására jut a kedvezményekkel való visszaélés vagy más olyan rendkívüli esemény, amely a rendszeres (havi) felülvizsgálaton túl azonnali, egyedi kivizsgálást igényel.

 4.         Kedvezmények

Az MKB Plaza a tagjai részére a következő típusú előnyöket biztosítja:

 • egész évben elérhető partneri ajánlatok: fix összegű vagy százalékos kedvezmények, limitált akciók, termékek kipróbálásának lehetősége, visszatérítés, garantált összegű jóváírás,
 • időszakos partneri ajánlatok,
 • limitált partneri akciók,
 • egyéb partneri kedvezmények.

Az MKB Plaza programban elérhető kedvezményeket az alábbi módokon hirdetjük meg:

 • a Plaza által kiküldött elektronikus levélben,
 • a bankfiókokban közzétett kommunikációs anyagokon,

A tagok – a honlapon fellelhető általános tájékoztató mellett – a regisztrációt követően
e-mail címük és MKB Plaza jelszavuk használatával tekinthetik meg kizárólag a tagok számára elérhető információkat a www.mkbplaza.hu/kpp belső oldalain. Az aktualitásokról rendszeresen e-mailben is tájékoztatjuk a tagokat.

A tagoknak a szolgáltatás eléréséhez élő internetkapcsolattal kell rendelkezniük.

Az aktuálisan elérhető kedvezmények kizárólag az ajánlaton feltüntetett kedvezményt biztosítják az MKB Plaza tagjai részére, azok készpénzre vagy más kedvezményre nem válthatóak.

A partneri ajánlatok kizárólag az ajánlaton feltüntetett partnernél és a megadott beváltási határidőn belül érvényesíthetők.

A kedvezmény igénybevételének feltétele a partneri ajánlat elektronikus (kupon az applikációban) vagy fizikai (nyomtatott kupon) formában történő felmutatása és szükség esetén átadása a kedvezményt nyújtó partner felé. A kedvezmény igénybevételére vonatkozó egyedi feltételek ettől eltérhetnek, irányadóknak a partneri ajánlatokon feltüntetett feltételek tekintendőek.

A mindenkori érvényes partneri listáról, kedvezményekről, azok mértékéről, továbbá az igénybevétel feltételrendszereiről a www.mkbplaza.hu/kpp honlapon tájékozódhatnak a tagok. Az MKB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a partnerek körét bármikor indoklás nélkül megváltoztathassa.

A programhoz csatlakozó partnerek (harmadik fél) által nyújtott szolgáltatás minőségéért az MKB Bank nem vállal felelősséget.

 5.         Adatvédelem

A tag tudomásul veszi, hogy a program működéséhez szükséges, a jelen feltételek szerint a regisztrációkor megadott személyes adatait adatkezelőként az MKB Bank kezeli. A megadott személyes adatok rögzítésével és kezelésével az adatkezelő a Reklámügynökséget, mint adatfeldolgozót bízta meg.

Az MKB Bank a tagok személyes adatait a mindenkori adatvédelmi jogszabályok, különösen a 2016/679/EU általános adatvédelmi rendelet („GDPR”), a 2011. évi CXII. törvény, illetve a 2013. évi CCXXXVII. törvény előírásainak maradéktalan betartásával kezeli. Az MKB Bank megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítja a tagok személyes adatainak a védelmét és ezt a magas szintű védelmet megköveteli az adatkezelésben részt vevő minden egyéb féltől, így a Reklámügynökségtől is.

Az MKB Bank a leendő tagokat a regisztráció folyamata során elfogadott, a regisztrált tagokat pedig a regisztrációkor, illetve minden módosítás alkalmával e-mailben elküldött, illetve a www.mkbplaza.hu/kpp/adatvedelem oldalon elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatja a tagokat az MKB Plaza programmal kapcsolatos adatkezelések részleteiről, így különösen:

 • az adatkezelő adatairól és elérhetőségeiről;
 • az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségeiről;
 • az adatkezelés céljairól és jogalapjáról;
 • az adattovábbítások címzettjeiről;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • a tagok által az adatkezeléssel összefüggésben gyakorolható jogokról; valamint
 • a jogorvoslati lehetőségekről.

6.         Kapcsolat

A tagok az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen érdeklődhetnek, tehetik meg észrevételeiket a programmal kapcsolatban.

Amennyiben a tag a későbbiekben nem kíván az MKB Plazában részt venni, és a tagok számára elérhető kedvezményekről tájékoztatást kapni, ezt az mkbplaza@mkb.hu e-mail címen jelezheti. Kérjük, a „tárgy” rovatban tüntesse fel: MKB Plaza – leiratkozás.

A szervező fenntartja a jogot jelen feltételek módosítására annak egyidejű közzétételével.

Budapest, 2019. november 1.